furtki i bramyogrodzenia sztachetoweogrodzenia palisadoweogrodzenia paneloweogrodzenia z siatkigabiony

Warunki sprzedaży

 

Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz Usług wykonywanych przez firme BE FENCED jak również wszystkie firmy współpracujące i posiadające autoryzacje przedsiębiorstwa BE FENCED.
I. DEFINICJE
1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.
2. Sprzedawca – BE FENCED
3. Kupujący – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

II. DANE OGÓLNE
1. Złożenie potwierdzonego zamówienia lub podpisanie umowy o współpracy oznacza że kupujący przyjął do wiadomości wszystkie warunki OWS.
2. Oferta handlowa sprzedającego jest jednocześnie dokumentem informującym kupującego o warunkach realizacji zamówienia.
Firma BE FENCED gwarantuje 30 dniowy okres ważności oferty.
3. Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez kupującego osobiści lub drogą elektroniczną pisemnego zamówienia czytelnie podpisanego przez osobę upoważnioną.
4. Zamówienie musi zawierać następujące dane.
– dane personalne kupującego
– rodzaj produktu
– ilość
– termin realizacji
– cenę, formę i termin płatności
5. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
6. kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru zamówionego towaru w ustalonym terminie.
7. jeżeli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez sprzedającego na skutek działania siły wyższej kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.:
– klęski żywiołowe.
– strajki.
– nie zawinione przez sprzedającego przerwy w funkcjonowaniu zakładu.
– nie zawinione przez sprzedającego przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.
8. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej w terminie do 3 dni od potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Po tym terminie błędy w zamówieniu obciążają kupującego.
9. Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru.
Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardzie za wykorzystanie nie zgodne z jego przeznaczeniem.
10. ulotki, reklama, foldery, wystawy są działaniami wyłącznie poglądowymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo bez powiadomienia kupującego do zmian technicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów. Jednakże zmiany te nie mogą mieć wpływu na ustaloną cenę towaru.

III. PŁATNOŚCI I CENY
1. Cena za zamówiony towar określana jest każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za towar na ustalonym potwierdzeniu zamówienia.
3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie.
4. Wniesienie jakichkolwiek reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowej zapłaty.
5. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności sprzedawca ma prawo naliczyć kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianej ustawą.
6. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty. (paragraf 589 kodeksu cywilnego)
7. W przypadku nie uzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez kupującego po dacie jego złożenia (dane ogólne p. 9) sprzedający ma prawo obciążyć kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.

IV. WAŻNE INFORMACJE

1. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 3 metry w jasny najlepiej słoneczny dzień.
2. Niewielkie zadrapania lub rysy powstałe podczas transportu, naprawione nie podlegają reklamacji.
3. Do usunięcia niewielkich wad sprzedawca do każdego wyrobu dodaje sztyft w kolorze przy pomocy którego należy dokonać drobnych zaprawek.
4. Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych która może wystąpić na towarach sprzedającego jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji.
5. Cynkowania ogniowe nie jest procesem podnoszącym estetykę produktu tylko procesem w znacznym stopniu przedłużającym jego żywotność.
6. Wszystkie produkty sprzedającego posiadają w dolnej części niewidoczne po zamontowaniu otwory technologiczne, z których w trakcie eksploatacji mogą wydostawać się skropliny.
Skropliny mogą pozostawiać plamy na podmurówce lub kostce brukowej. Zaleca się ewentualnych plam wodą z detergentem co najmniej raz w roku podczas mycia i konserwacji ogrodzenia.
7. Wszystkie połączenia spawane wykonane są metoda MIG zgodnie z norma PN – EN ISO 3834 – 4. Na życzenie kupującego sprzedający może połączenia spawane wykonać według innej normy pod warunkiem, że zapis takiej zmiany znajdzie się w zamówieniu kupującego i zostanie zaakceptowany przez sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.

V ODPOWIEDZIALNOŚC I REKLAMACJE
1. Sprzedający udziela kupującemu gwarancji na okres 36 miesięcy od daty wystawienia faktury
2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar
– Przy zamówieniu z transportem
Do momentu dostarczenia do miejsca dostawy.
– Przy odbiorze własnym transportem kupującego
Do momentu wydania z magazynu.
3. Przedmiotem reklamacji może być towar tylko nie zamontowany.
4. Kupujący ma obowiązek osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać odbioru jakościowego i ilościowego, dostarczonego towaru i potwierdzić odbiór czytelnym podpisem na dokumentach dostawy.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad kupujący ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą towar protokół jakościowy i ilościowy i niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedawcę.
5. Towar uważa się za automatycznie przyjęty jeżeli w przeciągu 3 dni od daty dostawy kupujący nie zgłosi żadnych roszczeń.
6. Sprzedawca nie dopuszcza roszczeń dotyczących usterek które powinny się ujawnić w wyniku inspekcji w momencie dostawy, ale które takiej inspekcji nie zostały poddane.
7. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych których stwierdzenie było nie możliwe w dniu dostawy należy przedłożyć sprzedawcy na piśmie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 60 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność dostawcy wygasa.
8. Sprzedawca odpowiada tylko za usterki spowodowane jego rażącym zaniedbaniem lub należycie udowodnionym przez kupującego błędem produkcyjnym. W tym przypadku odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do 100% wartości faktury za wadliwe lub uszkodzone towary.

VI. ZWROT TOWARU

1. Zwrot towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym sprzedawcy i potwierdzeniem tego faktu na piśmie.

VII. SPRAWY SPORNE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz.U.nr 139 z 12 06 2003)
2. Zarówno sprzedający jak i kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd powszechni właściwy dla miasta Pabianice.

 NASI PARTNERZY:

Faac
Tousek
Konsport
ZNDCE
Uranos
Marcopol
Urmet
ACP